?????????????? ??????? ???�?????? ???????????? ???????? SkyUp


?????????????? ?????????????? ?????? ????????????? ????????? ???? ????????? ??????? , ???? ???????? ??? ???????? ???????????? SkyUp

??? ?? ??????? ?? ????? ????????? ?????????? ?????? ???????. Об этом сообщает pravda-news.in.ua со ссылкой на СМИ.

10 ?????? 2019 ???? ?????????????? ???????? ?? ?????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???, ??? ??????? ??? ???????? SkyUp, ??????? ????? ???????????????.

??? ???????? ???????? ? ??????????? ????? ??? ???????????? ?????? ? ??????? ???????? ??? ???????????? ??????????? ???????????? ?????????? ? ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ?????? ?? ????. ??????? ??????????? ???, ?? ????? ????? ???????????? ?????? ???? ???? ????????? ?????????? ????????????? ?????????? ???�???? ??????????????, ?? ? ???? ????? ???? ????????? ?? ?????????? ????? ???? ???????????.

"?????????? ???????????? ??????? ?????? ????, ? ????? ? ?????? ?? ??, ?? ?? ????????? ????????????? ???? ???????? ???????????? ????????????? ? ????? ???????????? ????? ????????????? ??????????, ?????????????? ?? ????? ?????, ??? ?? ??????? ??????????? ????? ???? ???????? ????? ?? ??????? ???????????, 11 ?????? ????? ???? ?????????? ?? ????????????? ????????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ??? ???�??????? ???????? ???????", � ????????? ? ??????????????.

? ???? ??????, ?? ????? ???????? ????? ???? ????? ? ????????????? ??????????? ?????? ?????????????? ??????? ???????? ? ????? ????? ??????????? ?? ?????? ? ?????? ??????????????.

  • ?????????, ??? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ?????????? SkyUp.
  • ????????, ???????????? SkyUp Airlines ? ????-?????? ??????????, ?? ?????? ? ?????????? ??????, ??? ????? ??????????? ?? ?????????.
  • ???????????? ???????? ???????? SkyUp: ???????? ??????? ????????? ????????
  • ? ????????? ?? SkyUp ????? 30 ?????????????, ???�?????? ? ?????????, � ??????
  • 12 ?????? SkyUp ???????? ??????? ???? ? ??? ?????? ? ?????????? ??????

??????? ??????: �http://espreso.tv/news/2019/06/13/derzhaviasluzhba_prosyt_rozyasnyty_pryzupynennya_licenziyi_skyup�

ТОП новости

Вход